SCIENCE JOURNAL

ISSN 2719-3241

View PDF

PL, 295-300
Wpływ noszenia maseczek ochronnych na kondycję skóry
Impact of wearing protective masks on skin condition

Paulina Spaleniak, Małgorzata Chmielewska

STRESZCZENIE
Najczęstszym problemem klientów gabinetów kosmetycznych jest zachwiana kondycja skóry twarzy. Stabilizacja mikrobiomu, równowaga płaszcza hydrolipidowego są bardzo ważnymi elementami utrzymującymi ją w dobrej kondycji. Celem artykułu było potwierdzenie istoty problemu oraz określenie czynników bezpośrednio wpływających na stan oraz zmiany pojawiające się w obszarze twarzy w wyniku noszenia maseczek mających za zadanie zakrywać okolice nosa oraz ust. Podjęto również próbę wyjaśnienia, dlaczego stan skóry ulega pogorszeniu.Czynniki zewnętrzne w znacznym stopniu oddziałują na stan skóry. Do najczęstszych zmian wynikających z naruszenia homeostazy mikrobiomu zalicza się trądzik pospolity, a w przypadku uszkodzenia płaszcza hydrolipidowego może rozwinąć się podrażnienie oraz nadreaktywność skóry.

Słowa kluczowe: skóra, mikrobiom, noszenie maseczek, kondycja skóry, reakcja immunologiczna skóry

ABSTRACT
The most common problem of clients of beauty salons is the disturbed condition of the facial skin. The stabilization of the microbiome and the balance of the hydrolipid coat are very important elements that keep it in good condition.The purpose of the article was to confirm the essence of the problem and to determine the factors directly affecting the condition and changes that appear in the face area as aresult of wearing face masks designed to cover the nose and mouth area. An attempt was also made to explain why the skin condition gets worse. External factors significantly affect the condition of the skin. Common acne is one of the most common changes resulting from aviolation of microbiome homeostasis, and in the event of damage to the hydrolipidic coat, irritation and hyperactivity of the skin may develop.

Keywords: skin, microbiome, wearing masks, skin condition, skin immune reaction

PL, 301-304
Aktualne zagrożenia mikrobiologiczne w gabinetach kosmetycznych oraz
wytyczne dotyczące postępowania
Current microbiological hazards in beauty salons and guidelines for the procedure
Marta Bednarek

STRESZCZENIE

Praca kosmetologa wymaga bezpośredniego kontaktu i niesie ze sobą warunek zapewnienia bezpieczeństwa każdej osobie przebywającej w gabinecie. Procedury postępowania powinny chronić zarówno klienta, jak i osobę wykonującą zabieg. Celem pracy było zwrócenie uwagi na potrzebę weryfikacji postępowania i procedur w gabinetach kosmetycznych i medycyny estetycznej ze względu na wprowadzony stan pandemii związany ze zwiększoną liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Świadomość na temat możliwych zagrożeń epidemiologicznych w gabinetach kosmetycznych wzrasta. Podwyższony stopień zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 przyczynił się do weryfikacji dotychczasowych procedur higieniczno-sanitarnych w gabinetach oraz wypracowania nowych wytycznych.

Słowa kluczowe: zagrożenia mikrobiologiczne, gabinet kosmetyczny, higiena, zakażenie, SARS-CoV-2, COVID-19, sterylizacja, dezynfekcja, postępowanie, procedury

ABSTRACT
The work of a cosmetologist requires direct contact with the client, and thus ensuring each person’s safety in the office. Procedures should protect both the client and the person performing the procedure. The aim of the study was to draw attention to the need to verify the course of action and the procedures in beauty salons and aesthetic medicine due to the introduced pandemic state, which has been associated with the increased number of SARS-CoV-2 virus infections in Poland. Awareness about possible epidemiological threats in beauty salons is increasing. The increased risk of SARS-CoV-2 coronavirus has contributed to the verification of current hygiene and sanitary procedures in offices and the development of new guidelines.

Keywords: microbiological hazards, beauty salon, hygiene, infection, SARS-CoV-2, COVID-19, sterilization, disinfection, course of action, procedures

PL, 305-310
Cyklodekstryny
– alternatywne nośniki substancji aktywnych w kosmetykach
Cyclodextrins – alternative carriers of active substances in cosmetics
Aleksandra Jajuga, Aneta Komor, Iwona Choi, Radosław Starosta

STRESZCZENIE
Dzięki charakterystycznemu kształtowi cząsteczki, cyklodekstryny są zdolne do tworzenia kompleksów inkluzyjnych typu „gość-gospodarz” z szeroką gamą związków chemicznych, co znacznie poprawia stabilność substancji wrażliwych na działanie światła, wilgoci oraz tlenu. Zapewnia to ochronę produktów kosmetycznych m.in. przed procesem utleniania oraz degradacją. Tworzenie kompleksów inkluzyjnych wpływa tym samym na zwiększenie trwałości substancji aktywnych obecnych w kosmetykach. W artykule zostały przedstawione właściwości cyklodekstryn oraz ich zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Cyklodekstryny stosowane są w celu modyfikacji właściwości fizykochemicznych substancji występujących w preparatach kosmetycznych oraz zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania niepożądanych zapachów. Mają one również wpływ na stopień wchłaniania różnych związków przez skórę, co sprawia, że możliwości ich potencjalnych zastosowań mogą być znacznie szersze od obecnych.

Słowa kluczowe: cyklodekstryny, substancje aktywne, kompleksy inkluzyjne

ABSTRACT
Due to the characteristic shape of the molecule, cyclodextrins are able to form “guest-host” inclusion complexes with a wide range of chemical compounds, which significantly improves the stability of substances sensitive to light, moisture and oxygen. This ensures the protection of cosmetic products, among others before oxidation and degradation. The creation of inclusion complexes thus increases the durability of active substances present in cosmetics. The article presents the properties of  cyclodextrins and their use in the cosmetics industry. Cyclodextrins are used to modify the physicochemical properties of substances found in cosmetic products and to reduce or to completely eliminate unwanted odors. They also affect the degree of absorption of various compounds through the skin, which means that the possibilities of their potential applications can be much wider than the current ones.

Keywords: cyclodextrins, active substances, inclusion complexes

PL, 311-318
Psychokosmetologia jako wsparcie terapii chorób skóry zaostrzanych przez stres
Psychocosmetology as a support for therapy of skin diseases exacerbated by stress
Marta Kolankowska-Trzcińska

STRESZCZENIE
Przebieg chorób skóry takich jak łuszczyca, trądzik, atopowe zapalenie skóry, powoduje u chorych dyskomfort psychiczny i stres. Z kolei stres nasila objawy tych dermatoz. Proponowane w psychokosmetologii techniki redukujące stres, takie jak medytacja, joga, masaż mogą wspierać terapie dermatologiczne. Celem pracy było wykazanie potencjalnych możliwości interdyscyplinarnej terapii chorób dermatologicznych zaostrzanych przez stres poprzez wsparcie zabiegami z zakresu psychokosmetologii. Wyniki badań naukowych potwierdzają wzajemną korelację między stresem a dermatozami: łuszczycą, trądzikiem, atopowym zapaleniem skóry. Liczne publikacje naukowe potwierdzają, że techniki takie jak medytacja, joga, masaż wpływają na redukcję stresu.

Słowa kluczowe: psychokosmetologia, psychodermatologia, stres, choroby skóry, łuszczyca, trądzik, atopowe zapalenie skóry, medytacja, joga, masaż, neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego

ABSTRACT
The course of skin diseases such as psoriasis, acne, and atopic dermatitis causes mental discomfort and stress in patients. In turn stress intensifies the symptoms of these dermatoses. Stress-reducing techniques proposed in psychocosmetology, such as meditation, yoga, and massage, can support dermatological therapies. The aim of the study was to demonstrate the potential for interdisciplinary therapy of dermatological diseases exacerbated by stress by supporting psychocosmetology treatments. Scientific research results confirm the correlation between stress and dermatoses: psoriasis, acne and atopic dermatitis. Numerous scientific publications confirm that techniques such as meditation, yoga, and massage reduce stress.

Keywords: psychocosmetology, psychodermatology, stress, skin diseases, psoriasis, acne, atopic dermatitis, meditation, yoga, massage, brainderived neurotrophic factor

PL, 319-328
Ocena świadomości kobiet o procesie starzenia się skóry
oraz możliwościach zabiegowych w gabinecie kosmetologicznym
Assessment of women’s awareness of the skin aging process
and treatment options in a cosmetology salon
Liliana Wronowska, Izabela Rodak

STRESZCZENIE
Wraz z upływem czasu ludzka skóra starzeje się. To naturalny i nieunikniony proces, na który wpływ mają zarówno czynniki wewnątrzpochodne jak i zewnętrzne. Niniejszy artykuł opiera się na badaniu, w którym zostały zgromadzone i przeanalizowane informacje na temat zależności dotyczących tempa procesu starzenia się skóry oraz świadomości przeciwstarzeniowej wśród ankietowanych kobiet oraz ogólnej wiedzy dotyczącej procesu starzenia. Określono tempo zmian w skórze, znajomość przyczyn i czynników przyspieszających ten proces, sposób pielęgnacji skóry oraz podkreślono konieczność profilaktyki przeciwstarzeniowej. Istotnym było również poznanie oczekiwań dotyczących specjalistycznej pielęgnacji anti-aging i przedstawienie możliwości zabiegowych w gabinecie kosmetologicznym. W profilaktyce przeciwstarzeniowej niezbędne są – samoświadomość i wiedza na temat tego jakie czynniki przyspieszają proces, a które go spowalniają, dzięki temu można opóźnić nieuchronne oznaki czasu widoczne na skórze. Aby móc cieszyć się zdrowym i młodym wyglądem, konieczna jest jednak pomoc doświadczonego kosmetologa – począwszy od odpowiedniej diagnostyki skóry, poprzez zalecenia pielęgnacyjne, po profesjonalne terapie anti-aging. Jedynie regularne kuracje gabinetowe, często wykonywane specjalistycznymi urządzeniami są w stanie znacząco redukować oznaki starzenia i tak przygotować skórę, aby codzienna pielęgnacja przyniosła pożądany efekt.

Słowa kluczowe: starzenie się, profilaktyka przeciwstarzeniowa, skóra, zabiegi, kosmetologia

ABSTRACT
Human skin ages over time. It is a natural and unavoidable process, which is influenced by both intrinsic and external factors. In this work, thanks to the study, the information was collected and analyzed on the relationship between the pace of skin aging and anti-aging awareness among women surveyed, and general knowledge about the aging process. The pace of changes in the skin, knowledge of the causes and factors accelerating this process, methods of skin care were determined, and the need for anti-aging prophylaxis was emphasized. It was also important to know the expectations regarding specialist anti-aging care and to present treatment options in the cosmetology office. Self-awareness is essential in anti-aging prophylaxis. Knowing what factors accelerate this process and which slow it down will, if possible, delay the inevitable signs of time visible on our skin. To be able to enjoy a healthy and young appearance, however, you need the help of an experienced cosmetologist - from appropriate skin diagnostics, through care recommendations, to professional anti-aging therapies. Because only regular office treatments, often based on specialized devices, are able to significantly reduce the signs of aging and prepare the skin so that everyday care brings the desired effect.

Keywords: aging, anti-aging prophylaxis, skin, treatments, cosmetology

PL, 329-336
Wpływ rozwoju technologicznego na odpowiedzialność odszkodowawczą
Impact of technological development on liability for damages
Charlotta Lendzion

STRESZCZENIE
W dobie intensywnego rozwoju technologicznego oraz komputeryzacji wdrażane są coraz nowsze narzędzia do pracy na wielu płaszczyznach rozwoju firm. Na tym tle, szczególnie ważna jest problematyka ochrony danych osobowych. Nieodpowiednie wdrożenie i przestrzeganie przepisów w tym zakresie może wpływać nie tylko na odpowiedzialność administracyjną, ale również odszkodowawczą. Celem niniejszego artykułu było omówienie zarysu zagrożeń wynikających z wykorzystywania technologii w świetle Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wskazanie odpowiedzialności odszkodowawczej z tego wynikającej. Osoby świadczące usługi w zakresie szeroko pojętej kosmetologii powinny w szczególny sposób zadbać o dane osobowe klientów, albowiem w tej branży przetwarzanych jest wiele danych wrażliwych.

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych, odpowiedzialność odszkodowawcza, prawo, technologie, biznes, uroda

ABSTRACT
In the era of intensive technological development and computerization new tools are being implemented to work on many levels of  company development. Against this background the issue of personal data protection is particularly important. Inadequate implementation and compliance with regulations in this regard may affect not only administrative responsibility but also damages. The purpose of this article was to discuss the outline of threats arising from the use of technology in the light of the GDPR Regulation and the liability for damages arising therefrom. Professionals providing services in the field of broadly defined cosmetology should take special care of clients' personal data, because this industry is particularly important from the perspective of processing sensitive data.

Keywords: personal data protection, liability for damages, law, technologies, business, beauty

PL, 337-340
Dwutlenek węgla w kosmetologii.
Efekty oraz kryteria doboru urządzeń do karboksyterapii
Carbon dioxide in cosmetology.
Effects and criteria for the selection of carboxytherapy devices
Żaneta Kabacińska, Katarzyna Urtnowska-Joppek

STRESZCZENIE
Karboksyterapia to zabieg, polegający na iniekcyjnym podskórnym lub śródskórnym podaniu medycznego dwutlenku węgla. Dostarczony w ten sposób dwutlenek węgla uruchamia szereg naturalnych procesów metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka, które w następstwie przemian wewnątrzkomórkowych przyczyniają się do poprawy wyglądu i kondycji skóry, a także jej lepszego funkcjonowania. Celem pracy było przedstawienie właściwości zastosowania dwutlenku węgla, jego dwufazowego mechanizmu działania w tkankach, mającego bezpośredni wpływ na stymulację syntezy kolagenu, neoangiogenezę i proces lipolizy adipocytów. Przedstawiono również wymagania dotyczące dwutlenku węgla stosowanego w procedurach i urządzeniach wykorzystywanych do wykonywania zabiegów karboksyterapii.

Słowa kluczowe: dwutlenek węgla, karboksyterapia, kosmetologia

ABSTRACT
Carboxytherapy is a treatment consisting of injection, subcutaneous or intradermal administration of medical carbon dioxide. The carbon dioxide supplied in this way activates a number of natural metabolic processes that occur in the human body, which in the aftermath of intracellular changes, they improve the appearance and skin condition, as well as its better  functioning. The aim of the work was to present the properties of the use of carbon dioxide, its two-phase mechanism of action in tissues, which has a direct impact for stimulation of collagen synthesis, neoangiogenesis and lipolysis of adipocytes. Requirements for carbon dioxide used in procedures and devices used to perform carboxytherapy treatments were also presented.

Keywords: carbon dioxide, carboxytherapy, cosmetology

PL, 341-346
Częstość występowania oraz typy dermatologicznych działań
niepożądanych leków przeciwdepresyjnych
Frequency and types of dermatological side effects of antidepressants
Kinga Aszklar, Anna Piotrowska

STRESZCZENIE
Depresja to coraz częstsza choroba, która dotyczy osób w każdym wieku. Leki stosowane w farmakoterapii tej choroby są szeroko wykorzystywane także w innych wskazaniach, a leczenie jest często długotrwałe i wymaga polipragmazji. Celem badań było poznanie dermatologicznych skutków związanych z farmakoterapią lekami przeciwdepresyjnymi. Wśród dermatologicznych działań niepożądanych najczęściej zgłaszano przesuszanie się skóry, pogorszenie stanu włosów, przesuszanie błon śluzowych o raz wysypki. Skutkiem u bocznym był także wzrost masy ciała oraz nadpotliwość. Zmiany skórne i problemy z wahaniami masy ciała oraz wzmożona praca gruczołów potowych stanowią częstą konsekwencje stosowania leków przeciwdepresyjnych.

Słowa kluczowe: dermatologicze działania niepożądane, depresja, leki przeciwdepresyjne

ABSTRACT
Depression is an increasingly common disease that affects people of all ages. Drugs used in the pharmocoligal treatment of this disease are also widely used when other diseases are diagnosed and the treatment is often long-lasting and requires polypragmasia. The aim of the study was to understand the dermatological effects associated with pharmacotherapy with antidepressants. Among the dermatological side effects, skin drying, hair deterioration, drying of mucous membranes and rashes were most commonly reported. A side effect was also weight gain and hyperhidrosis. Skin changes and problems with body weight fluctuations, and increased activity of sweat glands are common consequences of using antidepressants.

Keywords: dermatological side effects, depression,
antidepressants

EN, 347-350
High-heeled shoes and foot pain.
Negative impact on plantar pressure changes
Wysokie obcasy powodem bólu stóp. Negatywny wpływ zmiany nacisku na podeszwę
Mateusz Leroch, Jakub Łaszcz, Marcin Malon, Sławomir Jarząb

ABSTRACT
The human foot is a strong, complex structure and comes into contact with the ground when walking. Its major function is to absorb the energy generated at initial contact with the ground, as well as to give it away and use it for effective movement. For hundreds of years shoes have been worn to protect feet against any injuries resulting from walking on rough terrain. High-heeled shoes have a history dating back to the 16th century and since then they have become the significant element of every wardrobe. Nowadays, high heels are inseparable element of a business dress code for women. The aim of this study was to examine high-heeled shoes and their impact on the pressure in human sole together with related effects. The authors, based on the literature review, presented consequences and changes in sole pressure resulting from heels height. The human heel, placed in upper position leads to restricted range of ankle motion, slower walking and its poor performance what is more, it also leads to numerous foot  deformities such as osteoarticular deformities, hallux valgus, Morton’s neuroma, other pain including lower back pain. High heels are also a direct cause of popular conditions characterized by heel pain, i.e. plantar fasciitis and heel spurs.

Keywords: high heels, plantar pressure, plantar, pain

STRESZCZENIE
Ludzka stopa to silna i złożona struktura. Jest stworzona do absorbowania energii kontaktu z podłożem, a także do jej oddawania i wykorzystywania do efektywnego ruchu. Niezmiennie od setek lat chroni ją obuwie, które zabezpiecza ją przed ostrym podłożem. Buty na obcasach swą historią sięgają XVI wieku i od tamtej pory na stałe zagościły w garderobach zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W dzisiejszych czasach wysokie obcasy są nieodłącznym elementem biznesowego ubioru kobiet. Celem pracy było przedstawienie wpływu chodzenia w butach na obcasie na ciśnienie wywierane na podeszwę stopy oraz związane z tym skutki. Autorzy na podstawie przeglądu literatury wykazali znaczące zmiany ciśnienia w obrębie podeszwy stopy uzależnione od wysokości obcasa. Podniesienie pozycji pięty niesie za sobą, między innymi, zmniejszenie zakresu ruchu stawu skokowego, zmniejszenie szybkości chodu, a co za tym idzie także jego wydajności. Prowadzi to również do powstawania licznych deformacji i sytuacji bólowych, takich jak deformacje kostno-stawowe, koślawość palucha, nerwiak Mortona, czy problemów powiązanych – na przykład bólu dolnej części pleców. Wysokie obcasy są również bezpośrednią przyczyną popularnych schorzeń charakteryzujących się bólem pięty – zapalenia rozcięgna podeszwowego oraz ostrogi piętowej.

Słowa kluczowe: buty na wysokim obcasie, obciążenie stopy, podeszwa, ból