BIMONTHLY
SCIENCE JOURNAL

ISSN 2719-3241

View PDF

EN, 425-430
Carpal tunnel syndrome in persons performing cosmetic procedures
Zespół cieśni kanału nadgarstka u osób wykonujących zabiegi kosmetologiczne
Sara Bajura, Adriana Machnikowska, Dawid Gut

ABSTRACT
Carpal tunnel syndrome is the most common chronic median nerve  mononeuropathy manifested by nocturnal paraesthesia, sensory disturbances, and weakness or atrophy of the hand muscles. The symptoms of this syndrome are the result of chronic ischemia of the median nerve caused by increased pressure inside the carpal tunnel. The increase in intracanal pressure may occur as a result of an injury, anomalies in the structure of anatomical structures, endocrine disorders, or in specific positions of the wrist maintained for a long time - maximum dorsal or palmar flexion of the hand. Such positions are very often taken by office workers, whose nature of work resembles that of a beautician. The main goal of this study was to collect and present up-to-date information on the characteristics, clinical picture, etiology and epidemiology of carpal tunnel syndrome (with particular emphasis on the beautician profession) as commonly considered a risk factor for carpal tunnel syndrome. The additional purpose was to present conservative and surgical treatment as the two main methods of improving the patient’s health. In the non-advanced forms of carpal tunnel syndrome conservative treatment is used. The most common method is to immobilize the wrist in an intermediate position in the orthosis. Pharmacotherapy is also effective. Physiotherapeutic activities are mainly aimed at improving the patient’s quality of life, especially in the area of pain relief. If there is no improvement in response to conservative treatment or worsening of the syndrome’s symptoms, surgical treatment should be considered.

Keywords: carpal tunnel syndrome, neuropathy, physiotherapy, pain, occupational disease

STRESZCZENIE
Zespół cieśni kanału nadgarstka jest najczęściej występującą przewlekłą mononeuropatią nerwu pośrodkowego objawiającą się parestezjami nocnymi, zaburzeniami czucia i osłabieniem lub zanikiem mięśni ręki. Objawy tego zespołu są wynikiem przewlekłego niedokrwienia nerwu pośrodkowego spowodowanego zwiększonym ciśnieniem wewnątrz kanału nadgarstka. Wzrost ciśnienia śródkanałowego może wystąpić w wyniku urazu, anomalii w budowie struktur anatomicznych, zaburzeń endokrynologicznych, czy też w specyficznych pozycjach nadgarstka utrzymywanych przez dłuższy czas – maksymalne zgięcie grzbietowe lub dłoniowe ręki. Takie pozycje bardzo często przyjmują pracownicy biurowi, których charakter pracy przypomina zawód kosmetyczki. Głównym celem niniejszej pracy było zebranie i przedstawienie aktualnych informacji na temat charakterystyki, obrazu klinicznego, etiologii i epidemiologii zespołu cieśni nadgarstka, ze szczególnym uwzględnieniem kosmetyczek, jako powszechnie uważanej za czynnik ryzyka wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka. Celem dodatkowym było przedstawienie leczenia zachowawczego i operacyjnego jako dwóch głównych sposobów poprawy stanu zdrowia pacjenta. W niezaawansowanych postaciach zespołu cieśni kanału nadgarstka stosuje się leczenie zachowawcze. Najpopularniejszą metodą jest unieruchomienie nadgarstka w pozycji pośredniej w ortezie. Skuteczność leczenia wykazuje również farmakoterapia. Działania fizjoterapeutyczne mają głównie na celu poprawę jakości życia pacjenta, szczególnie w zakresie działań przeciwbólowych. W przypadku braku reakcji poprawy na leczenie zachowawcze lub pogłębienia objawów zespołu należy rozważyć wdrożenie leczenia operacyjnego.

Słowa kluczowe: zespół cieśni kanału nadgarstka, neuropatia, fizjoterapia, ból, choroba zawodowa

EN, 431-434
Skin diseases accompanying COVID-19 infection – literature review
Dermatozy skórne towarzyszące zakażeniu COVID-19 – przegląd piśmiennictwa
Sara Winkler, Alicja Derkacz

ABSTRACT

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a new disease entity caused by SARS-CoV-2 coronavirus. It was first diagnosed in Wuhan, China. Its high rate of infectivity, low virulence, and asymptomatic transmission have caused it to spread rapidly beyond geographic boundaries, leading to a pandemic. The COVID-19 outbreak was identified as a public health emergency of international concern following a declared global pandemic. SARS-CoV-2 is an enveloped virus composed of single-stranded RNA and belongs to the coronavirus family. The virus enters cells through the angiotensin-converting enzyme receptor 2 (ACE2) on the surface of the cells. The lungs are the main site of COVID-19 infection, with symptoms ranging from mild flu-like, to fulminant pneumonia in patients. Patients have also been diagnosed with multiple cutaneous manifestations during the course of COVID-19. The aim of the article was to present, based on the available literature, selected skin disorders in patients with COVID-19. The basis of these changes is not fully understood and requires further research.

Keywords: coronavirus, skin diseases, COVID-19

STRESZCZENIE
Choroba koronawirusowa COVID-19 to nowa jednostka chorobowa wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2. Po raz pierwszy została zdiagnozowana w Wuhan w Chinach. Wysoka zakaźność, niska wirulencja i bezobjawowe przenoszenie spowodowało szybkie rozprzestrzenienie się poza granice geograficzne prowadząc do pandemii. Wybuch COVID-19 został uznany za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, a w następstwie ogłoszony jako pandemia o zasięgu światowym. SARS-CoV-2 to wirus otoczkowy złożony z jednoniciowego RNA, należy do rodziny koronawirusów. Wirus wnika do komórek poprzez znajdujący się na powierzchni komórek receptor enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2). Płuca są głównym miejscem zakażenia COVID-19, wśród pacjentów objawy zaliczane są od łagodnych grypopodobnych, po ostre zapalenie płuc. Podczas przebiegu COVID-19 zdiagnozowano również wiele objawów skórnych. Celem artykułu było przedstawienie na podstawie dostępnej literatury wybranych dermatoz skórnych u pacjentów z COVID-19. Podłoże tych zmian nie jest do końca poznane i wymaga dalszych badań.

Słowa kluczowe: koronawirus, dermatozy skórne, COVID-19

EN, 435-438
Anti-edema treatment after orthognathic surgery
Postępowanie przeciwobrzękowe po zabiegu ortognatycznym
Maria Lorent, Agata Kalemba, Ewa Z. Gieysztor

ABSTRACT
Malocclusions of varying severity affect approximately 60% of the world’s population and they include abnormalities in the position of the maxilla in relation to the mandible. If left untreated, they can have very serious consequences for the entire body. The only effective form of treatment turns out to be orthognathic surgery, which determines the correct crossbite anterior. In addition to improving the quality of chewing, breathing and swallowing, the patient also gains perfect face harmony as a result of changes in the soft tissues of the nose, lips, cheeks, chin and jawline. Unfortunately, in the first few days after surgery, symptoms such as swelling, bruising or sensory disturbances appear in the jaw area. This paper aims to present ways to reduce swelling after orthognathic surgery, and to use kinesiotaping as one of the main methods.

Keywords: orthognathic surgery, progenia, temporomandibular joint, facial edema, kinesiotaping

STRESZCZENIE
Wady zgryzu o różnym nasileniu dotyczą około 60% populacji na całym świecie i obejmują nieprawidłowości w położeniu szczęki względem żuchwy. Nieleczone mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla całego organizmu. Jedyną skuteczną formą leczenia okazuje się operacja ortognatyczna warunkująca prawidłowy zgryz. Oprócz poprawy jakości żucia, oddychania i połykania, pacjent zyskuje także idealną harmonię twarzy w wyniku zmian w obrębie tkanek miękkich: nosa, warg, policzków, brody i podbródka. Niestety w ciągu pierwszych kilku dób po przebytej operacji pojawiają się objawy w postaci obrzęków, siniaków czy zaburzeń czucia w okolicach żuchwy. Celem pracy było przedstawienie sposobów redukcji obrzęku po zabiegu ortognatycznym z ze szczególnym uwzględnieniem kinesiotapingu.

Słowa kluczowe: zabieg ortognatyczny, progenia, staw skroniowo-żuchwowy, obrzęk twarzy, kinesiotaping

PL, 439-446
Progeryna jako czynnik fizjologicznego i przedwczesnego starzenia się skóry
Progerin as a factor in physiological and premature skin aging
Julia Wiśniowska, Zofia Dzierżewicz, Radosław Balwierz, Karol Jasiński

STRESZCZENIE
Laminy jako białka z pośrednimi filamentami wchodzą w skład wewnętrznej błony jądrowej i wewnętrznych struktur jądra komórkowego. Zaburzenia ich funkcji na skutek mutacji skupionych w różnych rejonach cząsteczki białka mają poważne konsekwencje dla organizmu i prowadzą do przedwczesnej śmierci. Wśród laminopatii znajdują się choroby dotyczące tkanki mięśniowej, tłuszczowej, występują objawy przedwczesnego starzenia się oraz różnorodne zmiany skórne. Wydaje się, że te same mechanizmy molekularne, które są odpowiedzialne za przedwczesne starzenie komórek pacjentów z zespołem progerii Hutchinsona-Gilforda, przyczyniają się również do starzenia chronologicznego komórek. Starzenie się jest procesem złożonym, dotyczącym całego organizmu, także skóry. Poznanie molekularnych mechanizmów szeroko rozumianej progerii, może zaowocować pozyskaniem peptydu, którego działanie pozwoli ograniczyć przyczyny wewnątrzpochodnego starzenia skóry. Głównym celem pracy było omówienie zmian skórnych w syndromach przedwczesnego starzenia oraz zwrócenie uwagi na rolę progeryny i trójpeptydu ProgelineTM w starzeniu skóry.

Słowa kluczowe: laminy, laminopatie, starzenie, progeryna, trójpeptyd Progeline™

ABSTRACT
Lines as proteins with intermediate filaments are part of the inner nuclear membrane and the internal structures of the cell nucleus. Disorders of their functions due to mutations concentrated in different regions of the protein molecule have serious consequences for the body and lead to premature death. Among the laminopathies are diseases affecting the muscle tissue, adipose tissue, and appear signs of premature aging and various skin lesions. The same molecular mechanisms that are responsible for premature aging of cells in patients with Hutchinson-Gilford progeria also appear to contribute to chronological aging of cells. Aging is a complex process that affects the entire body, including the skin. Understanding the molecular mechanisms of progeria, broadly understood, may result in obtaining a peptide whose action will help reduce the causes of intrinsic skin aging. The main aim of the study was to discuss skin lesions in premature aging syndromes and to draw attention to the importance of progerin and ProgelineTM tripeptide in skin aging.

Keywords: lamines, laminopathies, aging, progerin, Progeline™ tripeptide

PL, 447-454
Motywacje kobiet do podjęcia terapii odchudzającej
Motivations of women to undertake slimming therapy
Wanda Hawryłkiewicz

STRESZCZENIE
W obecnych czasach atrakcyjność fizyczna często warunkuje osiągnięcie sukcesu społecznego i zawodowego. Większość kobiet zakłada, że wprowadzone działania odchudzające przyniosą oczekiwany efekt. Mają również oczekiwania dotyczące zmian w postrzeganiu siebie, pozbycia się kompleksów oraz odzyskania pewności siebie. Celem pracy było zbadanie motywacji kobiet stosujących diety odchudzające oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie czy u osób badanych doszło do zmiany w postrzeganiu siebie po zakończonej diecie odchudzającej oraz czy zmiany te miały wpływ na ich życie. Motywacja oraz umiejętność wyznaczania celów, mogą stać się kluczowym elementem diety oraz skuteczności terapii odchudzającej.

Słowa kluczowe: dieta, motywacja, terapia odchudzająca, atrakcyjność

ABSTRACT
Nowadays, physical attractiveness often determines the achievement of social and professional success. Most women assume that the slimming measures introduced will bring the expected effect. They also have expectations regarding changes in their perception of themselves, getting rid of complexes and regaining confidence. The aim of the research was to examine the motivation of women on slimming diets and to find an answer to the question of whether the respondents had a change in their perception of themselves after the end of the slimming diet and whether these changes had an impact on their lives. Motivation and the ability to set goals can become a key element of the diet and the effectiveness of slimming therapy.

Keywords: diet, motivation, slimming therapy, attractiveness

PL, 455-460
Wpływ czynników psychologicznych na powstawanie i przebieg wybranych chorób skóry oraz znaczenie zaburzeń dermatologicznych w dobrostanie psychicznym
Influence of psychological factors on the development and course of selected skin diseases of selected skin diseases and the importance of dermatological disorders in mental well-being
Dagmara Polak, Aneta Teległów, Anna Piotrowska

STRESZCZENIE
Czynniki psychologiczne, w tym stresogenne, mają istotny wpływ na manifestacje chorób skóry takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry i trądzik. Z drugiej strony, zaburzenia dermatologiczne mogą powodować problemy psychologiczne oraz psychiatryczne. Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na podstawie dostępnego piśmiennictwa, dotyczącego wpływu czynników psychologicznych na powstawanie i przebieg chorób s kóry o raz w ynikających z obecności chorób dermatologicznych determinantów jakości życia i zaburzeń psychicznych. Przeważająca większość badań potwierdza negatywny wpływ stresu na pojawienie się oraz zaostrzenie zmian skórnych w przebiegu wielu chorób dermatologicznych, a w konsekwencji pogorszenie jakości życia. Czynniki te zaburzają również prawidłowy stan emocjonalny. Prawidłowe i wieloaspektowe podejście do pacjenta dermatologicznego oparte na współpracy pomiędzy lekarzem, kosmetologiem i psychologiem zwiększa skuteczność terapii.

Słowa kluczowe: psychodermatologia, atopowe zapalenie skóry, trądzik, łuszczyca, jakość życia, czynniki stresogenne

ABSTRACT
Psychological factors, including stressors, have a significant impact on the manifestation of skin diseases such as psoriasis, atopic dermatitis and acne. On the other hand, dermatological disorders can cause psychological and psychiatric problems. The aim of the study was to present the current state of knowledge, based on the available literature, on the impact of psychological factors on the formation and course of skin diseases and the determinants of quality of life and mental disorders resulting from the presence of dermatological diseases. The overwhelming majority of studies confirm the negative impact of stress on the appearance and exacerbation of skin lesions in the course of many dermatological diseases and, consequently, deterioration of the quality of life. These factors also disturb the proper emotional state. A correct and multifaceted approach to a dermatological patient based on cooperation between a doctor, cosmetologist and psychologist increases the effectiveness of the therapy.

Keywords: psychodermatology, atopic dermatitis, acne, psoriasis, quality of life, stress factors

PL, 461-467
Ocena stanu wiadomości dotyczących czerniaka
w grupie studentów krakowskich uczelni niemedycznych
Evaluation of knowledge about melanoma in group
of students from non-medical universities in Cracow
Klaudia Wszołek

STRESZCZENIE
Czerniak jest złośliwym nowotworem skóry i błon śluzowych, powstającym z komórek barwnikowych. Głównymi czynnikami ryzyka jego występowania są: promieniowanie ultrafioletowe naturalne i sztuczne, jasny fototyp skóry, czynniki genetyczne oraz występowanie w rodzinie. Podstawową metodą diagnostyczną jest dermatoskopia, a rozpoznanie można przeprowadzić na podstawie badania histopatologicznego wyciętej zmiany. Podstawową metodą leczenia czerniaka jest chirurgiczne wycięcie guza pierwotnego. Celem pracy była ocena stanu wiedzy na temat czerniaka i jego profilaktyki wśród studentów krakowskich uczelni niemedycznych w wieku od 19 do 30 lat przy pomocy anonimowego kwestionariusza ankiety. Niewielki odsetek ankietowanych zna poprawną definicję czerniaka, jednak większość poprawnie odpowiada na pytanie o lokalizację i czynniki ryzyka występowania czerniaka. Studenci mają świadomość tego, że należy stosować środki ochrony przeciwsłonecznej podczas opalania oraz intensywniej chronić skórę dzieci przed oparzeniami słonecznymi. Wczesne wykrycie pozwala często na całkowite wyleczenie, dlatego ważne jest, aby wiedza na temat przyczyn powstawania tego nowotworu oraz jego profilaktyki była ciągle pogłębiana.

Słowa kluczowe: czerniak, studenci, promieniowanie UV

ABSTRACT
Melanoma is a malignant tumor of the skin and mucous membranes, that is formed from pigment cells. The main risk factors for its occurrence are: natural and artificial ultraviolet radiation, light skin phototype, genetic factors and occurrence in the family. The basic diagnostic method is dermatoscopy, and the diagnosis can be made based on histopathological examination of the lesion. The basic method of melanoma treatment is surgical excision of the primary tumor. The aim of the study was to assess the state of knowledge about melanoma and its prevention among students of non-medical universities in Krakow, aged 19 to 30, using an anonymous questionnaire. A small percentage of the respondents know the correct definition of melanoma, but majority correctly responds to the question about the location and risk factors of melanoma. Students are aware of the fact that sunscreen should be used while sunbathing and that the skin of children should be protected more intensively against sunburn. Early detection often allows for a complete cure, so it is important that the knowledge about the causes of this cancer and its prevention is constantly deepened.

Keywords: melanoma, students, UV radiation