SCIENCE JOURNAL

ISSN 2719-3241

View PDF

PL, 353-362
Tkanka podskórna. Charakterystyka oraz metody niwelowania i zastosowania tkanki tłuszczowej w kosmetologii i medycynie estetycznej
Subcutaneous tissue. Characteristics and methods of reducing and applying adipose tissue in cosmetology and aesthetic medicine

Weronika Kononowicz

STRESZCZENIE
Funkcjonowanie tkanki podskórnej ma duże znaczenie dla organizmu ze względu na zachodzące w niej procesy lipogenezy, lipolizy i regulację hormonalną, które mają wpływ na powstawanie wielu schorzeń zdrowotnych i kształtowanie ciała. Nadmiar tkanki tłuszczowej i cellulit przyczyniły się do popularności zabiegów chirurgicznych i estetycznych niwelujących te problemy. Sposobem wykorzystania tkanki tłuszczowej są komórki macierzyste tkanki  tłuszczowej jako autologiczny wypełniacz do rekonstrukcji ubytków skóry i modelowania kształtów twarzy. Celem artykułu było szczegółowe przedstawienie budowy i fizjologii tkanki podskórnej, związanej z nią problemów cellulitu i schorzeń tj. cellulitis, lipodystrofia oraz metod niwelowania tkanki tłuszczowej zabiegami chirurgicznymi i estetycznymi, a także zastosowania komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w kosmetologii i medycynie estetycznej. Znajomość budowy i mechanizmów biologiczno-chemicznych zachodzących w tkance podskórnej pozwalają na wdrożenie odpowiednich procedur zabiegowych.  Poznanie metod niwelowania i zastosowania tkanki tłuszczowej daje możliwość osiągnięcia celów terapeutycznych, a także umożliwia zachowanie bezpieczeństwa zabiegowego zmniejszając ryzyko powikłań.

Słowa kluczowe: tkanka podskórna, cellulit, schorzenia tkanki podskórnej, diagnostyka, lipogeneza, lipoliza, komórki macierzyste, zabiegi estetyczne, zabiegi chirurgiczne

ABSTRACT
The functioning of the subcutaneous tissue is of great importance for the body due to the processes of lipogenesis, lipolysis and hormonal regulation which have an impact on the formation of many health diseases and shaping the body. The excess of adipose tissue and cellulite have contributed to the popularity of surgical and aesthetic treatments that eliminate these problems. The method of using the adipose tissue is the adipose tissue stem cells as an autologous filler for reconstruction of skin defects and modeling the face shape. The aim of the article was to present the structure and physiology of subcutaneous tissue, the related problems – cellulite and diseases – cellulitis, lipodystrophy and methods of reducing adipose tissue with surgical and aesthetic treatments, as well as the use of adipose tissue stem cells in cosmetology and aesthetic medicine. The knowledge of the structure, biological and chemical mechanisms occurring in the subcutaneous tissue allows for implementation of appropriate treatment procedures. Understanding the methods of reducing and using adipose tissue gives the opportunity to achieve therapeutic goals, as well as the maintenance of surgical safety, reducing the risk of complications.

Keywords: subcutaneous tissue, cellulite, diseases of the subcutaneous tissue, diagnostics, lipogenesis, lipolysis, stem cells, aesthetics treatments, surgical treatments

PL, 363-382
Sposoby zapobiegania i niwelowania hiperpigmentacji skóry twarzy w gabinecie kosmetologicznym. Ocena aktualnego stanu wiedzy społeczeństwa
Ways to prevent and reduce facial skin hyperpigmentation in a cosmetology office. The assessment of the current state of knowledge of the socjety
Adrianna Sadowska, Anna Kamm

STRESZCZENIE

Zaburzenia pigmentacji dotyczą obu płci, niezależnie od wieku. Jednakże niektóre z nich częściej pojawiają się u osób starszych lub nasilają się z wiekiem. Hiperpigmentacje związane są ze zwiększoną produkcją melaniny lub jej odkładaniem się. Do tworzenia się przebarwień przyczyniają się czynniki endogenne oraz egzogenne. Najczęściej występującymi hiperpigmentacjami są piegi, plamy soczewicowate, ostuda, przebarwienia pozapalne, posłoneczne, a także przebarwienia związane z reakcjami fototoksycznymi i fotoalergicznymi. Leczenie przebarwień w niektórych przypadkach może być długotrwałe. W walce z  hiperpigmentacjami gabinety kosmetologiczne i dermatologiczne wykorzystują działanie mikrodermabrazji, laserów, urządzeń emitujących intensywnie pulsujące światło IPL (intense pulse light), krioterapii, nakłuć, urządzeń wykorzystujących czynniki fizykalne oraz peelingi chemiczne. Ponadto należy pamiętać o stosowaniu odpowiednio dobranej fotoprotekcji, w celu zapobiegania powstawania nowych hiperpigmentacji. Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na temat wiedzy społeczeństwa o występujących hiperpigmentacjach, a także metod, które mogą być użyte do ich redukcji. Ponadto w pracy scharakteryzowano zjawisko hiperpigmentacji, a także przedstawiono zabiegi, które wpływają pozytywnie na redukcję hipermelanoz.

Słowa kluczowe: hiperpigmentacje, przebarwienia, terapia, zabiegi, profilaktyka melanogeneza, substancje czynne

ABSTRACT
Pigmentation disorders affect both sexes, regardless of age. However, some of them are more common in the elderly or get worse with age. Hyperpigmentation is associated with increased melanin production or its deposition. Endogenous and exogenous factors contribute to the formation of discoloration. The most common hyperpigmentations are freckles, lentil spots, chloasma, post-inflammatory and sun-related discolorations, as well as discoloration related to phototoxic and photoallergic reactions. In some cases, the treatment of discoloration may be lengthy. In the fight against hyperpigmentation, cosmetology and dermatology clinics use the action of microdermabrasion, lasers, devices emitting intensely pulsating IPL (Intense Pulse Light) light, cryotherapy, punctures, devices using physical agents and chemical peels. In addition, remember to use appropriately selected photoprotection in order to prevent the formation of new hyperpigmentations. The aim of the study was to obtain answers on the knowledge of the society about the occurring hyperpigmentations, as well as methods that can be used to reduce them. In addition, the paper characterizes the phenomenon of hyperpigmentation, and also presents treatments that have a positive effect on the reduction of hypermelanosis.

Keywords: hyperpigmentation, discoloration, therapy, treatments, prevention, melanogenesis, active substances

PL, 383-388
Metody obrazowania efektów zabiegów laserowego usuwania pigmentów zdeponowanych w skórze z uwzględnieniem zabiegów wykonanych laserem pikosekundowym
Methods of imaging the effects of laser removal of pigments deposited in the skin, including treatments performed with a picosecond laser
Krzysztof Gemza, Agnieszka Surgiel-Gemza

STRESZCZENIE
Popularyzacja tatuaży oraz makijażu permanentnego zarówno u kobiet jak i mężczyzn pociąga za sobą zwiększone zapotrzebowanie na skuteczne usuwanie wprowadzonych do skóry pigmentów. Istnieje wiele metod usuwania pigmentów. Do niedawna złotym standardem były lasery nanosekundowe Q-switched neodymowo-yagowe (Nd:YAG). Dzięki postępowi technologicznemu opracowano nowe rozwiązania. Lasery pikosekundowe Nd:YAG oraz lasery pikosekundowe aleksandrytowe oferują zarówno skuteczniejsze usuwanie pigmentów czarnych i kolorowych jak również, zmniejszoną ilość powikłań po zabiegach. Celem pracy było przedstawienie najbardziej skutecznej metody laserowego usuwania pigmentów oraz czynników mających wpływ na skuteczność zabiegu. Zaprezentowano również możliwości obrazowania efektów zabiegowych. Nowe metody usuwania pigmentów zdeponowanych w skórze, pozwalają na skuteczne wykonywanie zabiegów.

Słowa kluczowe: laseroterapia, laser, usuwanie tatuażu, makijaż permanentny, pigment, ultrasonografia skóry, ultrasonografia wysokich częstotliwości

ABSTRACT
The popularization of  tattoos and permanent makeup in both women and men entails an increased demand for effective removal of pigments introduced into the skin. There are many methods of removing pigments. Until recently, the gold standard was Q-switched neodymium yag (Nd-YAG) nanosecond lasers. Thanks to technological progress, new solutions have been developed. Nd-YAG picosecond lasers and alexandrite picosecond lasers offer both more effective removal of black and color pigments as well as reduced number of complications after procedures. The aim of the study was to present the most effective method of laser removal of pigments and factors influencing the effectiveness of the treatment. The possibilities of imaging treatment effects were also presented. New methods of removing pigments deposited in the skin allow for effective treatments.

Keywords: laser therapy, laser, tattoo removal, permanent makeup, pigment, skin ultrasound, high frequency ultrasound

PL, 389-393
Trądzik pospolity w ujęciu holistycznym
Holistic view on Acne vulgaris
Ewa Szmaj-Kupny, Marcelina Kuś

STRESZCZENIE
Trądzik pospolity jest rozpowszechniony w społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób młodych. Stanowi wyzwanie nie tylko dla dermatologów, ale również kosmetologów. Współczesna kosmetologia traktuje pielęgnację skóry i różnych problemów dermatologicznych w sposób holistyczny. Istotne są nie tylko dbałość o właściwą kondycję skóry, układu odpornościowego, dietę ale również zdrowie psychiczne. Proces terapeutyczny powinien angażować specjalistów różnych dziedzin. Celem pracy było spojrzenie na problem trądziku pospolitego w sposób holistyczny. Wydaje się on najbardziej słuszną i skuteczną formą kompleksowej terapii we współczesnej kosmetologii.

Słowa kluczowe: pielęgnacja holistyczna, trądzik pospolity, mikrobiota jelitowa, dieta, suplementy diety, współczesna kosmetologia

ABSTRACT
Acne vulgaris is widespread in society, especially among young people. It is a challenge not only for dermatologists, but also cosmetologists. Modern cosmetology treats skin care and various dermatological problems holistically. It is important not only to care for the proper condition of the skin, immune system, diet, but also mental health. The therapeutic process should involve specialists from various fields. The aim of the study was to look at the problem of acne vulgaris in a holistic way. It seems to be the most appropriate and effective form of complex therapy in modern cosmetology.

Keywords: holistic care, acne vulgaris, intestinal microbiota, diet, dietary supplements, modern cosmetology

PL, 395-398
Odpowiedzialność za zabieg korygujący urodę
Responsibility for the beauty treatment
Agnieszka Sieńko

STRESZCZENIE
Zabiegi estetyczne do niedawna kojarzyły się z kosmetyką lub z kosmetologią. Pojawiło się jednak pojęcie – medycyna estetyczna. W polskim prawie, medycyna estetyczna nie jest odrębną specjalizacją medyczną. Brak ustawowej definicji medycyny estetycznej oraz możliwości wskazania wymagań formalnych bywa powodem nieporozumień oraz zagrożeń dla zdrowia a nawet życia. Zabiegi inwazyjne realizowane są przez osoby bez odpowiedniego przygotowania. Celem pracy było przedstawienie problemu i sformułowanie wniosków dotyczących zmiany obowiązującego prawa tak, aby wyraźne regulowało ono zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Niezbędne są zmiany w ustawodawstwie jednoznacznie określające zawód i kompetencje kosmetologa oraz wprowadzenie specjalizacji lekarskiej z zakresu medycyny estetycznej.

Słowa kluczowe: zabiegi estetyczne, medycyna estetyczna, zabiegi medycyny estetycznej, kosmetyczka, kosmetolog, odpowiedzialność, błąd medyczny

ABSTRACT
Until recently, aesthetic treatments were associated with cosmetics or cosmetology. However, a concept of aesthetic medicine appeared. In Polish law, aesthetic medicine is not a separate medical speciality. The lack of a statutory definition of aesthetic medicine and the possibility of indicating formal requirements can sometimes cause misunderstandings and threats to health and even life. Invasive treatments are performed by people without proper preparation. The aim of the study was to present the problem and formulate conclusions regarding the amendment of the applicable law so that it clearly regulates treatments in the field of aesthetic medicine. It is necessary to amend the legislation clearly defining the profession and competences of a cosmetologist and the introduction of medical specialization in the field of aesthetic medicine.

Keywords: aesthetic treatments, aesthetic medicine, aesthetic medicine treatments, beautician, cosmetologist, responsibility, medical error

PL, 399-405
Penetracja substancji aktywnych przez skórę. Czynniki determinujące to zjawisko i metody jego modyfikacji
Penetration of active substances through the skin. Factors affecting this phenomenon and methods for its modification
Alicja Śliwowska

STRESZCZENIE
Skóra to największy organ ludzkiego ciała, którego stan zależy od wielu czynników wewnątrz- i zewnątrzpochodnych. Organ ten pełni wiele istotnych funkcji, m.in. izoluje wnętrze organizmu od środowiska zewnętrznego, bierze udział w termoregulacji organizmu oraz percepcji bodźców. Skóra stanowi istotną drogę transportu niektórych substancji aktywnych. Celem artykułu było przedstawienie mechanizmu przenikania substancji aktywnych przez barierę naskórkową oraz czynników determinujących ten proces. Istnieje wiele metod mających na celu zwiększenie przenikania cząsteczek przez barierę naskórkową. Część z nich jest związana z substancjami aktywnymi – zwiększenie lipofilowości poprzez modyfikację cząsteczki, wykorzystanie nośników typu nanokapsułki czy liposomy. Pozostałe metody skupiają się na zmianie właściwości lub grubości warstwy rogowej. W pierwszym przypadku wykorzystuje się tzw. promotory przenikania, prąd lub ultradźwięki. W drugim z kolei usuwa się określoną część warstwy rogowej naskórka wykorzystując w tym celu peelingi mechaniczne (mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny) oraz chemiczne (tzw. chemeksfoliacja). Na etapie projektowania kosmetyku warto przeprowadzić testy in vitro oraz in vivo, które mają na celu oszacowanie zdolności penetracyjnych cząsteczek substancji aktywnej, a także skuteczności jej działania.

Słowa kluczowe: przenikanie substancji aktywnych przez skórę, kosmetyczne substancje aktywne, bariera naskórkowa

ABSTRACT
The skin is the largest organ of the human body. Its  condition depends on many internal and external factors. The organ performs many important functions, including isolation of the body’s interior from the external environment, participation in thermoregulation process of the body and the perception of stimuli. The skin is an important transport route for some active substances. The aim of the article was to present the mechanism of penetration of active substances through the epidermal barrier and factors deteminating this process. There are many methods to increase the penetration of molecules across the epidermal barrier. Some of them are related to the active substance (increasing lipophilicity by modifying the molecule, using carriers such as nanocapsules or liposomes). The other methods focus on changing the properties or thickness of the stratum corneum. In the first case, the socalled permeation promoters, current or ultrasound are being used. In the second, a specific part of the stratum corneum can be removed using mechanical (microdermabrasion, cavitation peeling) and chemical peels (so-called chemexfoliation). At the stage of designing a cosmetic, it is worth carrying out in vitro and in vivo tests to assess the penetrating ability of the active substance molecules, as well as the effectiveness of its action.

Keywords: penetration of active substances through the skin, cosmetic active ingredients, epidermis barrier

EN, 407-410
The influence of the sitting position on the condition of the spine. Facts and myths
Wpływ pozycji siedzącej na stan kręgosłupa. Fakty i mity
Sara Bajura, Dawid Gut, Maciej Grzeszczuk

ABSTRACT
Over the last decades, many beliefs about the spine, its diseases and therapeutic management in case of their occurance have become established in medical science. Many of these beliefs have been formed around scientific research, or theoretical assumptions made by the authors of textbooks, which reliability and compliance with the facts could be questioned. As science has adopted the principle that science can be refuted by the better science, over the next decades many reliable scientific studies have been conducted, showing the existing assumptions from a completely different perspective. This paper aims to present the aforementioned myths and compare them with more recent scientific reports. The authors discussed the physiology of the intervertebral disc and how it behaves under load; the role of the musculus transversus abdominis as a stabilizer of the spine and its weakness as a cause of the low back pain; and the pressure in the intervertebral disc when taking different body positions, as the golden standard for all assumptions of ergonomics at work.

Keywords: spine, ergonomics, sitting work position, musculus transversus abdominis, scientific myths

STRESZCZENIE
Przez ostatnie dziesięciolecia w naukach medycznych utrwaliło się wiele przekonań dotyczących kręgosłupa, jego chorób i postępowania terapeutycznego w przypadku ich wystąpienia. Wiele z nich utworzonych zostało wokół badań naukowych lub teoretycznych założeń autorów podręczników, których rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym można by kwestionować. Jako, że w nauce przyjęło się stosować zasadę, iż naukę może obalić lepsza nauka, przez kolejne dekady powstało wiele rzetelnych badań naukowych, pokazujących dotychczasowe założenia z zupełnie innej perspektywy. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie wcześniej wspomnianych mitów i zestawienie ich z nowszymi doniesieniami naukowymi. Autorzy poruszyli tematy fizjologii krążka międzykręgowego i jego zachowania pod wpływem obciążenia; roli mięśnia poprzecznego brzucha, jako stabilizatora kręgosłupa oraz jego osłabienia, jako przyczyny dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa; a także ciśnienia w krążku międzykręgowym podczas przyjmowania różnych pozycji ciała, jako złotego standardu wszelkich założeń ergonomii pracy.

Słowa kluczowe: kręgosłup, ergonomia, siedząca pozycja pracy, mięsień poprzeczny brzucha, mity naukowe

EN, 411-416
Aesthetic medicine in the context of mental health and ethics
Medycyna estetyczna w kontekście zdrowia psychicznego i etyki
Edyta Sugier, Ewelina Firlej, Anna Sokołowska, Mariola Janiszewska

ABSTRACT
Mental health is an integral part of physical health, and these elements coexist in close correlation with each other. As a result, mental disorders can affect physical appearance at the same time, and external body defects are reflected in the state of mental health. The phenomenon illustrating this relationship are, among others, depression occurring in people with advanced acne or psoriasis. A flagship example of a mental disorder that directly affects the perception of the body is also dysmorphophobia. Despite the frequent improvement in the quality of life of people using the latest solutions in the broadly understood beauty industry, for many people the existence of aesthetic medicine is a moral dilemma. The aim of the work was to draw attention to the problem of mental health in the context of the aesthetic industry and to discuss the ethical dilemmas of aesthetic medicine.

Keywords: aesthetic medicine, mental health, psychodermatology, ethics

STRESZCZENIE
Zdrowie psychiczne jest nieodłączną częścią zdrowia fizycznego, a elementy te współistnieją w ścisłej korelacji między sobą. Tym samym zaburzenia zdrowia psychicznego mogą wpływać jednocześnie na stosunek danej osoby do wyglądu zewnętrznego. Zjawiskiem obrazującym tę zależność są między innymi stany depresyjne występujące u osób z zaawansowanym trądzikiem czy łuszczycą. Przykładem zaburzenia psychicznego, które bezpośrednio oddziaływuje na sposób postrzegania swojego ciała jest również dysmorfofobia. Mimo częstej poprawy jakości życia osób korzystających z zabiegów estetycznych, dla wielu osób stanowią one moralny dylemat. Celem pracy było zwrócenie uwagi na problem zdrowia psychicznego w kontekście zabiegów estetycznych.

Słowa kluczowe: medycyna estetyczna, zdrowie psychiczne, psychodermatologia, etyka

EN, 417-421
Participation of free radicals in the skin aging process
Udział wolnych rodników w procesie starzenia się skóry
Anna Zięba, Justyna Marwicka

ABSTRACT
The skin aging process, as well as the whole body is conditioned by intrinsic and extrinsic factors. Reactive oxygen and nitrogen species, whose main source are metabolic processes occurring inside the body, also play an important role in this process. The imbalance between generation of free radicals and their removal is referred to as oxidative stress. The aim of the article was to present the effect of oxygen and nitrogen species on the skin aging process. Reactive forms of oxygen and nitrogen perform physiological functions in the body. Abnormalities in their production or removal by the body's antioxidant systems lead to oxidative stress. As a consequence, chronic stress contributes to the acceleration of the aging process and the occurrence of related diseases.

Keywords: skin aging, free radicals, reactive oxygen species, reactive nitrogen species, oxidative stress

STRESZCZENIE
Proces starzenia się skóry, jak również całego organizmu uwarunkowany jest czynnikami wewnątrz- i zewnątrzpochodnymi. Istotną rolę w tym procesie odgrywają również reaktywne formy tlenu i azotu, których głównym źródłem są procesy metaboliczne zachodzące we wnętrzu organizmu. Brak równowagi pomiędzy generowaniem wolnych rodników a ich usuwaniem określany jest mianem stresu oksydacyjnego. Celem artykułu było przedstawienie wpływu wolnych rodników tlenowych i azotowych na proces starzenia się skóry. Reaktywne formy tlenu i azotu pełnią w organizmie funkcje fizjologiczne. Nieprawidłowości w ich wytwarzaniu lub usuwaniu przez systemy antyoksydacyjne organizmu prowadzą do powstania stresu oksydacyjnego. Przewlekle trwający stres przyczynia się w konsekwencji do przyspieszenia procesu starzenia oraz wystąpienia chorób z nim związanych.

Słowa kluczowe: starzenie się skóry, wolne rodniki, reaktywne formy tlenu, reaktywne formy azotu, stres oksydacyjny